Câu hỏi Asp.Net GridView nhận hàng hiện tại trên TemplateField


Tôi có một GridView ràng buộc với một nguồn dữ liệu, và tôi có một ButtonField là một trong các cột trong lưới điện để thực hiện một hành động tùy chỉnh.

Khi tôi sử dụng ButtonField, CommandArgument của sự kiện được nâng lên bởi nó có chỉ số dựa trên zero của hàng chứa ButtonField được nhấn.

Tôi muốn chuyển đổi các ButtonField để một TemplateField vì vậy tôi có thể thêm một điều khiển để Footer của cột, vấn đề là khi tôi chuyển đổi nó sang một TemplateField, CommandArgument không còn có chỉ số hàng.

Có cách nào để có được chỉ số như vậy trên một TemplateField?

Tôi không thể sử dụng gridView.SelectedIndex vì nút có thể được nhấp vào một hàng không phải là một lựa chọn.

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ


7
2017-09-07 17:07


gốc
Các câu trả lời:


Trong LinkButton (hoặc bất cứ điều gì) trong TemplateField của bạn, bạn có thể thiết lập CommandArgument như sau để lấy chỉ mục hàng:

CommandArgument='<%# Container.DataItemIndex %>'

13
2017-09-07 17:41