Câu hỏi JavaScript giảm kích thước và chất lượng hình ảnh với mã được mã hóa dựa trên64


Tôi có mã được mã hóa dựa trên64 của một hình ảnh. Bây giờ tôi muốn giảm kích thước và chất lượng của hình ảnh. Làm thế nào tôi có thể làm điều này trong JavaScript hoặc jQuery?

Giải quyết ở đây là mã làm việc: Index.php Đây là mã javascript làm việc cho tôi

<html>
<head>
<title>JavaScript Image Resize</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<style>
body {
  font-size: 16px;
  font-family: Arial;
}

</style>
<script type="text/javascript">
function _resize(img, maxWidth, maxHeight) 
{
  var ratio = 1;
  var canvas = document.createElement("canvas");
  canvas.style.display="none";
  document.body.appendChild(canvas);

  var canvasCopy = document.createElement("canvas");
  canvasCopy.style.display="none";
  document.body.appendChild(canvasCopy);

  var ctx = canvas.getContext("2d");
  var copyContext = canvasCopy.getContext("2d");

    if(img.width > maxWidth)
        ratio = maxWidth / img.width;
    else if(img.height > maxHeight)
        ratio = maxHeight / img.height;

    canvasCopy.width = img.width;
    canvasCopy.height = img.height;
try {
    copyContext.drawImage(img, 0, 0);
} catch (e) { 
  document.getElementById('loader').style.display="none";
  alert("There was a problem - please reupload your image");
  return false;
}
    canvas.width = img.width * ratio;
    canvas.height = img.height * ratio;
    // the line to change
    //ctx.drawImage(canvasCopy, 0, 0, canvasCopy.width, canvasCopy.height, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
    // the method signature you are using is for slicing
    ctx.drawImage(canvasCopy, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
    var dataURL = canvas.toDataURL("image/png");
    document.body.removeChild(canvas);
    document.body.removeChild(canvasCopy);

    return dataURL.replace(/^data:image\/(png|jpg);base64,/, "");


};

function resize() { 
  var photo = document.getElementById("photo");

  if(photo.files!=undefined){ 
    var loader = document.getElementById("loader");
    loader.style.display = "inline";
    var file = photo.files[0];
    document.getElementById("orig").value = file.fileSize;
    var preview = document.getElementById("preview");
    var r = new FileReader();
    r.onload = (function(previewImage) { 
      return function(e) { 
        var maxx = 500;
        var maxy = 500;
        previewImage.src = e.target.result; 
        var k = _resize(previewImage, maxx, maxy);
        if(k!=false) { 
        document.getElementById('base64').value= k;
        document.getElementById('upload').submit();
        } else {
        alert('problem - please attempt to upload again');
        }
      }; 
    })(preview);
    r.readAsDataURL(file);
  } else {
    alert("Seems your browser doesn't support resizing");
  }
  return false;
}

</script>
</head>
<body>

<div align="center">
<h2>Image Resize Demo</h2>

  <input type="file" name="photo" id="photo">
  <br> 
  <br>  
  <input type="button" onClick="resize();" value="Resize">
  <img src="loader.gif" id="loader" />
  <img src="" alt="Image preview" id="preview">
  <form name="upload" id="upload" method='post' action='show.php'>
    <textarea name="base64" id="base64" rows='10' cols='90'></textarea>
    <input type="hidden" id="orig" name="orig" value=""/>
  </form>
</div>

</body>
</html>

Tệp Show.php

<html>
<head>
<title>JavaScript file upload</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<style>
body {
  font-size: 16px;
  font-family: Arial;
}
#preview {
  display:none;
}
#base64 {
  display:none;
}
</style>
</head>
<body>
<?php
$base64size = strlen($_POST['base64']);
$f = base64_decode($_POST['base64']);
$name = microtime(true).".png";
file_put_contents("./$name", $f);
#header("Content-type: image/png");
#header("Content-Disposition: attachment; filename=\"shrunk.png\"");
#echo $f;
#die();
?>
<h2>Shrunk file</h2>
<p>Original file was: <?=$_POST['orig'];?> bytes</p>
<p>Transmitted size was: <?=$base64size;?> bytes (due to base64)</p>
<p>New file is: <?=filesize("./$name");?> bytes</p>
<p><img src="<?=$name;?>"/></p>
</body>
</html>

14
2017-12-04 15:14


gốc


Có một giải pháp với ruby, ruby ​​trên đường ray, php? - John Smith


Các câu trả lời:


Bạn có thể sử dụng canvas, đưa hình ảnh vào nó, mở rộng nó và lấy hình ảnh src với mã base64 mới.

Đây là chức năng làm điều đó, nó trả về đối tượng lời hứa, vì hình ảnh cần được nạp (lưu trữ) trước khi vẽ canvas ra khỏi nó và nhận được src được mã hóa của nó.

function resizeBase64Img(base64, width, height) {
  var canvas = document.createElement("canvas");
  canvas.width = width;
  canvas.height = height;
  var context = canvas.getContext("2d");
  var deferred = $.Deferred();
  $("<img/>").attr("src", "data:image/gif;base64," + base64).load(function() {
    context.scale(width/this.width, height/this.height);
    context.drawImage(this, 0, 0); 
    deferred.resolve($("<img/>").attr("src", canvas.toDataURL()));        
  });
  return deferred.promise();  
}

Có thể được sử dụng như thế này:

resizeBase64Img(oldBase64, 100, 100).then(function(newImg){
  $("body").append(newImg);
});

đây là jsfiddle


24
2017-12-04 18:00Làm cách nào tôi có thể truyền hình ảnh đã đổi kích thước sang đối tượng Tệp? - Caio Saldanha