Câu hỏi PHP: truyền sang loại được xác định động


Tôi muốn làm một cái gì đó như thế này:

$type = "int";
$casted = ($type)$value;

Điều này không hoạt động. Nhưng có cách nào khác để đúc thành một loại được xác định động không?

Cảm ơn


37
2018-01-14 04:25


gốc
Các câu trả lời:


Sử dụng settype() chức năng.

http://php.net/manual/en/function.settype.php

Thí dụ:

$type = 'int';
$var = '20';
settype($var, $type);
var_dump($var);

59
2018-01-14 04:27Oh niềm vui của ngôn ngữ thông dịch .. - jerluc
php.net/settype dễ dàng hơn;) - Jonah
Đã xảy ra để thực hiện quy trình Dán-Sao chép-Google. - mauris